آلمان؛ کنسرت موسیقی راک در حمایت از مدارا

آلمان؛ کنسرت موسیقی راک در حمایت از مدارا

در درسدن آلمان، هزاران نفر در کنسرت عظیمی که در برابر کلیسای فراونکریش و در دفاع از تکثر فرهنگی و مدارا برگزار شد، شرکت کردند. این کنسرت یک روز پس تجمع نزدیک به ۱۷ هزار تن از طرفداران جنبش پگیدا در این شهر برگزار می شود. جنبش «اروپاییان میهن پرست ضد اسلامی کردن غرب» موسوم به پگیدا مخالف رشد «اسلامگرایی در آلمان و اروپا» است.

در درسدن آلمان، هزاران نفر در کنسرت عظیمی که در برابر کلیسای فراونکریش و در دفاع از تکثر فرهنگی و مدارا برگزار شد، شرکت کردند. این کنسرت یک روز پس تجمع نزدیک به ۱۷ هزار تن از طرفداران جنبش پگیدا در این شهر برگزار می شود. جنبش «اروپاییان میهن پرست ضد اسلامی کردن غرب» موسوم به پگیدا مخالف رشد «اسلامگرایی در آلمان و اروپا» است.

تازه‌ترین ویدیو