اعتصاب غذای پناهجویان سوری در مقابل پارلمان یونان

اعتصاب غذای پناهجویان سوری در مقابل پارلمان یونان

حدود ۱۵۰ تن از پناهجویان سوریه در اعتراض به شرایط خود در مقابل پارلمان یونان دست به اعتصاب غذا زدند. این افراد خواهان ثبات موقعیت و پذیرش درخواست پناهندگی خود از سوی دولت یونان هستند.

حدود ۱۵۰ تن از پناهجویان سوریه در اعتراض به شرایط خود در مقابل پارلمان یونان دست به اعتصاب غذا زدند. این افراد خواهان ثبات موقعیت و پذیرش درخواست پناهندگی خود از سوی دولت یونان هستند.

تازه‌ترین ویدیو