کشاورزان اسپانیایی

ویدیوها. کشاورزان در اسپانیا با تراکتورهای خود جاده‌ها را مسدود کردند

کشاورزان در سراسر اسپانیا تراکتورهای خود را به خیابان‌ها و جاده‌ها آوردند و با مسدود کردن بزرگراه‌ها ترافیک به راه انداختند. 

کشاورزان در سراسر اسپانیا تراکتورهای خود را به خیابان‌ها و جاده‌ها آوردند و با مسدود کردن بزرگراه‌ها ترافیک به راه انداختند. 

آنها خواستار تغییر در سیاست‌ها، بودجه و اقدامات اتحادیه اروپا برای مبارزه با افزایش هزینه‌های تولید شدند.

تازه‌ترین ویدیو