اعتراض به کاسبان کرونا در مترو پاریس

ویدیوها. اعتراض به کاسبان کرونا در مترو پاریس

گروهی از کنشگران جنبش عدالت جهانی، «اتک» روز شنبه ۱۰ آوریل (۲۱ فروردین) در یکی از ایستگاه‌های مترو پاریس تجمع کردند. آنها در ایستگاه مترو «برسی»، تصاویری از برخی سیاستمداران و اربابان تجارت که آنها را سودجو یا «کاسبان کرونا» می‌نامند روی تابلو تبلیغات چسباندند. هدف آنها نمایاندن نابرابری فزاینده ناشی از همه‌گیری کرونا و نیز درخواست مالیات بستن بر درآمد افراد ثروتمند و سودهای بادآورده شرکت‌های چند ملیتی است.

گروهی از کنشگران جنبش عدالت جهانی، «اتک» روز شنبه ۱۰ آوریل (۲۱ فروردین) در یکی از ایستگاه‌های مترو پاریس تجمع کردند. آنها در ایستگاه مترو «برسی»، تصاویری از برخی سیاستمداران و اربابان تجارت که آنها را سودجو یا «کاسبان کرونا» می‌نامند روی تابلو تبلیغات چسباندند. هدف آنها نمایاندن نابرابری فزاینده ناشی از همه‌گیری کرونا و نیز درخواست مالیات بستن بر درآمد افراد ثروتمند و سودهای بادآورده شرکت‌های چند ملیتی است.

تازه‌ترین ویدیو