زوزه شغال‌ها در تل‌آویو اسرائیل

ویدیوها. زوزه شغال‌ها در تل‌آویو اسرائیل

پارک یرکون در تل‌آویوِ اسرائیل بهار هر سال مرکزی برای فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، اما این روزها به جای جمعیت و بازی کودکان و گردش و تفریح خانواده‌ها، جولانگاه شغال‌هاست. تل‌آویو در قرنطینه و پارک یرکون بدلیل ترس از شیوع ویروس کرونا خالی از جمعیت است و شبانگاهان شغال‌ها فرصت را غنیمت می شمارند، فضای خالی را پر می کنند و زوزه می‌کشند. این روزها، حیوانات وحشی در پی قرنطینه در برخی شهرهای دیگر دنیا نیز گاه و بیگاه دیده می‌شوند.

پارک یرکون در تل‌آویوِ اسرائیل بهار هر سال مرکزی برای فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، اما این روزها به جای جمعیت و بازی کودکان و گردش و تفریح خانواده‌ها، جولانگاه شغال‌هاست. تل‌آویو در قرنطینه و پارک یرکون بدلیل ترس از شیوع ویروس کرونا خالی از جمعیت است و شبانگاهان شغال‌ها فرصت را غنیمت می شمارند، فضای خالی را پر می کنند و زوزه می‌کشند. این روزها، حیوانات وحشی در پی قرنطینه در برخی شهرهای دیگر دنیا نیز گاه و بیگاه دیده می‌شوند.

تازه‌ترین ویدیو