اعتراض به ممنوعیت پوشش بورکینی در سواحل فرانسه به لندن هم رسید

ویدیوها. اعتراض به ممنوعیت پوشش بورکینی در سواحل فرانسه به لندن هم رسید

دهها زن مسلمان و غیر مسلمان در لندن، پایتخت بریتانیا در اعتراض به منع پوشش «بورکینی» یا مایوی اسلامی در برخی سواحل فرانسه تظاهرات کردند.

دهها زن مسلمان و غیر مسلمان در لندن، پایتخت بریتانیا در اعتراض به منع پوشش «بورکینی» یا مایوی اسلامی در برخی سواحل فرانسه تظاهرات کردند.

این تظاهرات با یک فراخوان فیسبوکی در مقابل سفارت فرانسه در لندن برگزار شد و در آن زن ها با پوشش دلخواه و با درست کردن ساحل مصنوعی از رفتار دولت فرانسه در قبال «بورکینی» انتقاد کردند.

تازه‌ترین ویدیو