پاپ فرانچسکو، به جمعیت حاضر در بیرون کنگره آمریکا درود می فرستد.

پاپ فرانچسکو، به جمعیت حاضر در بیرون کنگره آمریکا درود می فرستد.

پاپ فرانچسکو پس از سخنرانیِ تاریخی اش در کنگره ایالات متحده در بالکن ظاهر شد تا به هزاران تن که برای دیدار او در میدان حاضر شده بودند درود بگوید. پاپ پیشتر گفته بود که ایالات متحده باید خشونت نسب به پناهندگان را نفی کند و با آنان به شیوه ای انسانی رفتار نماید. او با این سخنان به موضوع ناخوشایندی اشاره کرد که در این کشور تفرقه ایجاد کرده و در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بحثِ داغی به راه انداخته است.

پاپ فرانچسکو پس از سخنرانیِ تاریخی اش در کنگره ایالات متحده در بالکن ظاهر شد تا به هزاران تن که برای دیدار او در میدان حاضر شده بودند درود بگوید. پاپ پیشتر گفته بود که ایالات متحده باید خشونت نسب به پناهندگان را نفی کند و با آنان به شیوه ای انسانی رفتار نماید. او با این سخنان به موضوع ناخوشایندی اشاره کرد که در این کشور تفرقه ایجاد کرده و در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بحثِ داغی به راه انداخته است.

تازه‌ترین ویدیو