دختران افغان مقیم آلمان

مبارزه علیه سرکوب زنان توسط طالبان؛ دو کنش‌گر افغان در آلمان اعتصاب غذا کردند

اعمال محدودیت‌های گسترده برای زنان که بخش عمده‌ای از مقررات سختگیرانه‌ طالبان را تشکیل می‌دهد آزادی‌های اجتماعی این قشر از شهروندان افغانستان را سلب کرده است؛ وضعیتی که سازمان ملل متحد از آن به عنوان «آپارتاید جنسیتی» یاد می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو