مجمع سیاسی اروپا

سایه جنگی دیگر بر بالکان‌؛ قدرت‌های اروپایی برای کاهش تنش‌های کوزوو-صربستان در مولداوی گردهم آمدند

ناتو آسمان مولداوی را همزمان با گردهمایی رهبران ۴۷ دولت اروپایی در این کشور و در نزدیکی مرز اوکراین زیر نظر دارد.

تازه‌ترین ویدیو