Target

افزایش زنان کارآفرین در دُبی؛ بسترسازی و آمادگی برای حضور کاری زنان

در سال ۲۰۲۱ در امارات، ۱۱ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر نصیب کارآفرینان زن شده، درحالی که این رقم در جهان ۳ درصد بوده است.

تازه‌ترین ویدیو