قطب جنوب

موضوعات داغ روز

More about this topic

سرباز آلمانی در حال خارج شدن از دریچه فولادی یکی از سنگرهای مستحکم توپخانه در ۱۹ ژوئن ۱۹۳۹.
در حال نمایش بعدی
 icebreaker
در حال نمایش بعدی
جوجه پنگوئن‌های امپراطور بر روی دریایخ
در حال نمایش بعدی
آگهی
USS Paul Hamilton
در حال نمایش بعدی
انبوه پنگوئن‌های امپراتور روی یخ‌های قطب جنوب
در حال نمایش بعدی
نمایی از بخش فوقانی یک یخ‌تاق در قطب جنوب
در حال نمایش بعدی
عکس هوایی از سردترین نقطه جهان
در حال نمایش بعدی
شیرجه در آبهای یخ‌زده قطب جنوب
در حال نمایش بعدی
 نمایی از کشتی غرق شده اندورنس، کشتی ارنست شاکلتون کاوشگر بریتانیایی قطب جنوب
در حال نمایش بعدی
جنوبگان
در حال نمایش بعدی
Malcolm Lidbury (aka Pink pasty)/Wikipedia
در حال نمایش بعدی
canva.com
در حال نمایش بعدی