نبض تجارت: اسرار فاش شده توسط «اوراق پاناما»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نبض تجارت: اسرار فاش شده توسط «اوراق پاناما»

در سالهای پس از آغاز بحران اقتصادی تعدادی از بانکهای بزرگ در دنیا به اتهام کمک به مشتریان ثروتمند خود برای فرار از مالیات به پرداخت جریمه های سنگین محکوم شدند. دولتها کنترل خود بر روی شرکتهای چند ملیتی را افزایش دادند.

مدارک منتشر شده توسط «اوراق پاناما» نشان می دهند در بین رهبرانی که مدعی مبارزه علیه فرار مالیاتی و پول شویی بوده اند عده ای از آنها برای خود اسرار مالی و مالیاتی فاش نشده داشته اند.

انتشار بیش از ۱۱ میلیون مدرک از سوی یکی از بزرگترین موسسات متخصص تشکیل شرکتهای صوری منشاء این افشاگری هاست.

تقریبا همه کسانی که از آنها در این افشاگری ها نامی برده شده ارتکاب هر گونه فعالیت غیرقانونی را رد کرده اند. ممکن است عجیب به نظر بیاید اما بسیاری از اقدامات منتشر شده در این مدارک خارج از چهارچوب قانون نبوده است.

چگونه ممکن است؟ این موضوع در برنامه «نبض تجارت» بررسی شده است.