مجله هفتگی اروپا؛ اعطای وامهای کمکی به یونان و اعتراض شهروندان این کشور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ اعطای وامهای کمکی به یونان و اعتراض شهروندان این کشور

پارلمان یونان، در میان اعتراض شهروندان این کشور، بر برنامه ریاضتی شدید این کشور که از طرف اتحادیه اروپا بر آن تحمیل شده، صحه گذاشت. در مقابل، وام های اعطایی اروپا، یونان را از ورشکستگی حتمی نجات خواهد داد.