آمریکا؛ محکومیت یک افسر سابق پلیس به ۲۶۳ سال زندان

آمریکا؛ محکومیت یک افسر سابق پلیس به ۲۶۳ سال زندان