چه عواملی در ایجاد حادثه منا موثر بوده‌اند؟

چه عواملی در ایجاد حادثه منا موثر بوده‌اند؟