2015-09-16

کمیسیون اروپا روند مذاکرات آزادسازی بازرگانی با آمریکا را ترمیم می کند
Now playing Next